چاپ00012:02 - 1400/03/26

شرایط بازنشستگی جانبازان چیست؟

جانبازان می‌توانند با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوند و به میزان درصد جانبازی از سنوات ارفاقی بهره‌مند گردند.

 بازنشستگی از این طریق شرط سنی ندارد و متقاضی با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه و سابقه ارفاقی می‌تواند از مستمری برخوردار شود.

برای تعیین سنوات ارفاقی جهت جانبازان درجه نقص عضو و از کارافتادگی (درجه جانبازی) مبنای میزان سوابق اعطایی خواهد بود:

جانبازانی که بین ۲۰٪ تا ۴۰٪ دارای نقص عضو یا کاهش توانایی باشند حداقل ۳ و حداکثر شش سال به سوابق آن‌ها اضافه خواهد شد.

برای درجات بین ۴۰٪ تا از کار افتادگی کامل حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ سال ارفاق خواهد شد.

 

نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران