تاریخ : 12:17 - 1401/10/29
کد خبر : 1097262
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

 پیمانکارها با چه تعداد کارگر باید طرح طبقه بندی مشاغل داشته باشند؟

سرویس مشاوره کارگر آنلاین :

پیمانکارها با چه تعداد کارگر باید طرح طبقه بندی مشاغل داشته باشند؟

کارگر آنلاین | به استناد ماده ۴۹ قانون کار ( و مقررات مربوطه ) ، پیمانکاران با هر تعداد کارگر مکلف هستند طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کنند. ضمنا به استناد ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمایانی که با پیمانکاران قرارداد منعقد می کنند باید در قرارداد فیمابین ، پیمانکار را ملزم به رعایت قانون کار( و من جمله الزام به طبقه بندی مشاغل کارکنان پیمانکار ) نمایند.