تاریخ : 16:54 - 1399/12/15
کد خبر : 621988
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

تغییرات  جداول مزد ۱۴۰۰ گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل قانون کار

تغییرات جداول مزد ۱۴۰۰ گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل قانون کار

بر اساس نظر کمیسیون تلفیق، حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۵ درصد است.

بر اساس نظر کمیسیون تلفیق، حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۵ درصد است.

۱ آنالیز مزد گروه ۱ سال ۱۴۰۰

۲ آنالیز مزد گروه ۲ سال ۱۴۰۰

۳  آنالیز مزد گروه ۳ سال ۱۴۰۰

۴ آنالیز مزد گروه ۴ سال ۱۴۰۰

۵ آنالیز مزد گروه ۵ سال ۱۴۰۰

۶ آنالیز مزد گروه ۶ سال ۱۴۰۰

۷  آنالیز مزد گروه ۷ سال ۱۴۰۰

۸  آنالیز مزد گروه ۸ سال ۱۴۰۰

۹  آنالیز مزد گروه ۹ سال ۱۴۰۰

۱۰ آنالیز مزد گروه ۱۰ سال ۱۴۰۰

۱۱ آنالیز مزد گروه ۱۱ سال ۱۴۰۰

۱۲ آنالیز مزد گروه ۱۲ سال ۱۴۰۰

۱۳ آنالیز مزد گروه ۱۳ سال ۱۴۰۰

۱۴ آنالیز مزد گروه ۱۴ سال ۱۴۰۰

۱۵  آنالیز مزد گروه ۱۵ سال ۱۴۰۰

۱۶  آنالیز مزد گروه ۱۶ سال ۱۴۰۰

۱۷ آنالیز مزد گروه ۱۷ سال ۱۴۰۰

۱۸ آنالیز مزد گروه ۱۸ سال ۱۴۰۰

۱۹  آنالیز مزد گروه ۱۹ سال ۱۴۰۰

۲۰  آنالیز مزد گروه ۲۰ سال ۱۴۰۰

حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ چقدر است؟
مجلس شورای اسلامی هنوز وارد مبحث هزینه‌های دولت نشده است، اما در حال حاضر تمامی بحث‌ها در مورد حداقل‌های افزایش حقوق کارکنان است.

بر اساس نظر کمیسیون تلفیق، حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۵ درصد است.

حقوق کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از دولت و کارفرمایان و کارگران بررسی و تصویب می‌شود، بر همین اساس در قانون کار نیز پیش بینی شده است که حداقل افزایش حقوق کارگران بر چه اساسی معین شود؛ بنابراین تعیین حقوق کارگران از بودجه جدا است. 

بودجه سال ۱۴۰۰ سیگنال‌هایی را برای میزان حداقل حقوق کارگران ارسال می‌کند؛ بنابراین زمانی که بودجه حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۵ درصد اعلام می‌کند؛ قطعاً حداقل افزایش حقوق کارگران کمتر از ۲۵ درصد نیست، اما این حداقل بر اساس نظر شورای عالی کار تصویب می‌شود.