تاریخ : 20:43 - 1400/01/23
کد خبر : 700572
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

فوری/حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین و پیمانی همسان می‌شود

فوری/حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین و پیمانی همسان می‌شود

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص)، نحوۀ تعیین حقوق و مزایای آنان را به کلیۀ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ کرد.

کارگر آنلاین | معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص)، نحوۀ تعیین حقوق و مزایای آنان را به کلیۀ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ کرد.

 به موجب دستورالعمل همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی که ار تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ قابل اجرا است، حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی که طبق بخشنامۀ شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجۀ کشور، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز بود، به معادل ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تغییر می‌یابد.

همچنین در این بخشنامه تصریح شده است؛ برخورداری کارمندان قرارداد کارمعین (مشخص) از مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای مترتبه بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی است.

در تبصره ۱ دستورالعمل این بخشنامه آمده است؛ از تاریخ اجرای این دستورالعمل برای محاسبۀ معادل طبقه و رتبۀ کارمندان قرارداد کار معین، جهت تعیین حقوق و مزایای آنان رعایت شرایط احراز شغل، ارتقا، طبقه و رتبه و ... براساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی الزامی است، لذا معادل طبقه و رتبه اعمالی نباید از آخرین معادل طبقه و رتبه اعمال‌شده در قرارداد منعقده کارمندان‌ قرارداد کارمعین (مشخص) بر اساس دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۰۷‌/۱۲‌/۱۳۹۸ کمتر باشد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی که مشمول مقررات پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، می‌توانند در سقف ۱۰۰ درصد کارمندان پیمانی و در حدود اعتبارات مصوب برای کارمندان قرارداد کار معین خود بر اساس ضوابط مورد عمل اقدام کنند.