تاریخ : 20:06 - 1397/08/10
کد خبر : 70947
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

روش محاسبه فوق العاده جمعه کاری کارگران

روش محاسبه فوق العاده جمعه کاری کارگران

قسمت دوم تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار: کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند،در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد دستمزد روزانه یا مبنای کارگر × % ۴۰ = فوق العاده جمعه کاری مثال ( 370.423 × % ۴۰ = 148.1692 ریال)