اخبار اقتصادی
چاپ00019:35 - 1400/08/06

اختصاصی کارگر آنلاین ؛

سازمان تامین اجتماعی دوران سربازی در دفاع مقدس را جز مشاغل سخت نمی داند/ رای دیوان اجرا نمی شود؟

کارگر آنلاین | مخاطبین ما اینطور نوشته اند : سازمان تامین اجتماعی می‌گوید که به ما ابلاغ نشده چگونه میشود همه میدانند ولی آنها خبر ندارند.

به گزارش خبرنگار کارگر آنلاین ، یکی از مخاطبین کارگر آنلاین برای ما نوشته است :  سازمان تامین اجتماعی می‌گوید که به ما ابلاغ نشده چگونه میشود همه میدانند ولی آنها خبر ندارند.    

این در حالی است که دیوان عدالت اداری حکم بر درج سوابق داده است .

امیدواری وجود دارد سازمان تامین اجتماعی پاسخ لازم برای تنویر ارائه نماید .


رای دیوان عدالت اداری مجددا بازنشر می شود : 


احتساب ایام حضور در جبهه در دوران سربازی به عنوان سابقه خدمت در مشاغل سخت و زیان آور (دادنامه شماره ۱۵۴۶ - ۱۵۴۷ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۵۴۶ - ۱۵۴۷

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۷۷ و ۹۸۰۳۱۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان بازرسی کل کشور – معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری 

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

     گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احتساب ایام حضور در جبهه در دوران سربازی بـه عنـوان سابقه خـدمت در مشاغل سخت و زیـان آور، شعب دیـوان عـدالت اداری آراء معارضی صـادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  ۱- شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای رسول روشن مهر به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۴۱۸۵-۵؍۱۲؍۱۳۹۶ با این استدلال که: "حضور در جبهه در فواصل اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور نمی باشد، نظر به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار صرف حضور داوطلبانه در جبهه یا خدمت نظام  وظیفه در جبهه، سخت و زیان آور تلقی می شود و بند ۱ماده ۱۲ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور در خصوص توالی سوابق می باشد نه اصل احتساب سابقه جبهه به عنوان سخت و زیان آور"، رأی به ورود شکایت صادر کرده است.

  رأی مـذکور به مـوجب دادنامـه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۸۴-۱۰؍۵؍۱۳۹۷ در شعبـه ۱۹ تجـدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ۲- شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت با موضوع دادخواست آقای عسگری تقوایی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۳۹۸-۲۴؍۵؍۱۳۹۵ با این استدلال که:

  •    مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار که مقرر داشته خدمت در جبهه های جنگ حق علیه باطل به عنوان شغل سخت و زیان آور محسوب نموده است و با عنایت به ماده قانون تفسیر تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی که هر سال خدمت در مشاغل سخت و زیان آور ۵؍۱ سال سابقه برای بیمه شده لحاظ می شود، رأی به ورود شکایت صادر کرده است.
  •   رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۶۹-۱۵؍۶؍۱۳۹۶ در شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است که البته به موجب درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به این رأی، شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۷۵۸-۷؍۸؍۱۳۹۷ مورد پذیرش قرار نداده است.

  ۳- شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علیرضا زینل به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی (شعبه رودهن) به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۸۱۴-۱؍۱۲؍۱۳۹۵ با استدلال زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

   مستند به ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به ماخذ مشاغل سخت و زیان آور ( یک به یک ونیم) محسوب می گردد. لذا با توجه به مستندات ارائه شده شاکی که حاکی از حضور نامبرده در جبهه می باشد در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری شکایت به عمل آمـده را وارد تشخیص و حکم به الـزام سازمان طرف شکایت مبنی بر احتساب سوابق حضور داوطلبانه شاکی در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور و افزایش سنوات بیمه‌ای ایشان صادر و اعلام می دارد.

  رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۴۱۹۲-۵؍۱۲؍۱۳۹۶ در شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  ۴- شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای حسین پیله فروشها به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی قزوین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۶۸-۲۲؍۳؍۱۳۹۵ با استدلال زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

  با عنایت به اینکه شاکی آقای حسین پیله فروشها دلیل مدرک و مستندی که دلالت بر تایید اشتغال و کارکرد وی در مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته های استانی موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی باشد ارائه ننموده است و مطابق ماده ۱۲ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۵ در صورتی حضور در جبهه جزو مشاغل سخت و زیان آور تلقی می شود که شاکی قبل از اعزام به جبهه در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته باشد که در مانحن فیه دلیلی ارائه ننموده است لذا شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد.     

  رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

  ۵- شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای محمد قلعه ای به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۱۴-۲؍۸؍۱۳۹۷ با  استدلال زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

   مدعی قبل و بعد خـدمت فاقد اشتغال و بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیان آور بـوده و به دلیل فقـدان شرایط مقرر در بند (و) از شـق اول مـاده ۱۲ آیین نامه اجـرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی خواسته قابل اجابت نبوده لذا به استناد مطالب مرقوم و بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید.

   رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 ۶- شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای نعمت اله محرابی محمودآبادی به طرفیت ۱- نیروی زمینی ارتش ۲- لشکر ۹۲ زرهی اهواز ۳- سازمان تأمین اجتماعی یزد به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۶۹۵-۲۹؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  • بر اساس ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک ونیم) محسوب می گردد. همچنین به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰؍۱؍۱۳۸۳ مقرر شده آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمت آنان جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب شود. از طرف دیگر به موجب ابلاغیه شماره ۱۱؍۴۰؍۲۰۶-۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ ستادکل نیروهای مسلح، سه چهارم مدت خدمت وظیفه پرسنل نیروهای مسلح در جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس، به عنوان خدمت داوطلبانه محسوب شده است. با توجه به اینکه به مـوجب کارت ایثار پیوست دادخواست شاکی به مـدت ۱۸ ماه در مناطق جنگی و عملیاتی خـدمت نموده که طبق ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح سه چهارم آن داوطلبانه محسوب می شود، بنابراین به استناد مقررات مزبور و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری حکم بـه ورود شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به احتساب سه چهارم مدت خدمت نامبرده در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور صادر می گردد و در خصوص شکایت به طرفیت نیروی زمینی ارتش و لشکر ۹۲ زرهی اهواز به لحاظ عدم توجه دعوی، مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می گردد. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
  •  رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۹۴۸-۸؍۱۱؍۱۳۹۷ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است که البته به موجب درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به این رأی، شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۵۹۷-۴؍۵؍۱۳۹۹ مورد پذیرش قرار نداده است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: اولاً: بـراساس تبصره ۲ مـاده ۱۴ قانون کار الحاقی مصوب ۳۰؍۱؍۱۳۸۳ مقرر شـده است: «آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ ‌قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۴؍۷؍۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به‌ شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا‌ حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان‌ آور ‌محسوب می‌شود.»

ثانیاً: براساس ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳؍۴؍۱۳۸۶ «مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌ آور (یک به یک و نیم سال) محسوب می‌‌گردد. ...»

 ثالثاً: براساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی ابلاغیه شماره ۱۱؍۴۰؍۲۰۶؍ط-۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح «سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند، خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد...»منبع/شناسنامه قانون

رابعاً: براساس رأی شماره ۲۵۷-۱۶؍۲؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری « ... با توجه به اینکه افراد در طی دوره خدمت وظیفه، جزء کارکنان نیروهای مسلح محسوب می شوند، بنابراین تعیین میزان داوطلبانه بودن مدت خدمت کارکنان وظیفه حاضر در جبهه های دفاع مقدس که از سوی مراجع ذیربط در نیروهای مسلح اعلام می شود مشمول بند ۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق العاده ایثارگری، نشان ها و خدمات اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) بوده و ... اختیارات فرماندهی معظم کل قوا در ارتباط با نیروهای مسلح محدود به قوانین نمی شود و اجرای دستورات معظمٌ له برای نیروهای مسلح لازم الاجرا است... .» بنابراین مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی ابلاغیه شماره ۱۱؍۴۰؍۲۰۶؍ط-۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح به تمامی افرادی که خدمت وظیفه خود را در جبهه گذرانده اند فارغ از اینکه جزو کارکنان پایور و وظیفه نیروهای مسلح باشند یا نباشند، تسری یافته است. بنا بر مراتب مذکور علی الاطلاق تمام مدت حضور داوطلبانه افراد در جبهه از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌ آور (یک به یک و نیم سال) محسوب می شود. همچنین سه چهارم مدت خدمت وظیفه افراد در جبهه، خدمت داوطلبانه تلقی و متعاقب آن جزء سنوات قابل قبول به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌ آور (یک به یک و نیم سال) محاسبه می ‌گردد و این امـر منوط به وجـود سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور قبل و بعد از حضور در جبهه نشده است،

  • بنابراین دادنامه های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۳۹۸-۲۴؍۵؍۱۳۹۵ شعبـه ۳۷ بدوی کـه بـه مـوجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۶۹-۱۵؍۶؍۱۳۹۶ شعبه ۱۴ تجدیـدنظر تأیید شـده و بـه مـوجب رأی شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۷۵۸-۷؍۸؍۱۳۹۷ درخواست اعمـال مـاده ۷۹ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری نسبت بـه رأی مـذکور مـورد پذیرش قرار نگرفته، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۴۱۸۵-۵؍۱۲؍۱۳۹۶ شعبه ۴۸ بدوی که به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۸۴-۱۰؍۵؍۱۳۹۷ شعبـه ۱۹ تجـدیـدنظر تأییـد شـده، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۶۹۵-۲۹؍۲؍۱۳۹۷ شعبه ۳۲ بدوی که به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۹۴۸-۸؍۱۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۴ تجدیدنظر تأیید شده و به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۵۹۷-۴؍۵؍۱۳۹۹ شعبه ۱۸ تجدیدنظر درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور مورد پذیرش قرار نگرفته، مبنی بر وارد دانستن شکایت، در این حد به نحو صحیح و مطابق قوانین و مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
  • محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
لینک کوتاه :
برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید
اشتراک گذاری در :
با سلام و درود لطفا انتقال سنوات بیمه از تامین اجتماعی به خدمات درمانی نیروهای مسلح و بلعکس را نیز پیگیری کنید الان من ۴ سال سنوات بیمه تامین اجتماعی دارم درخواست انتقال به نیروهای مسلح کردم گفتن کلی باید پول بدید آخه چرا ؟ من برا اون ۴ سال حق بیمه از من کم شده چرا الان که میخواهم انتقالش بدم از من پول میخواند؟؟؟؟
چه در جبهه باشی چه هر نوع سربازی چطوری تامین اجتماعی این را سابقه حساب نمیکند من دکترا خوندم سربازی رفتم 24 ماه کامل و تازه یک سال هم برایشان طرح کار کردم کل زندگیم و سنو سالم رفته هر جایی مراجعه میکنم برای شغل و کار و تخصص و سازمان و اداره دانشگاه های رشته خودم میگن کار ندارم جا نداریم نیست و تازه خیلی جاهام میگن تو سابقه نداری هیچی نمیشه کرد هر جایی میرم این چه وضعی هست بابا ما درس خوندیم درس ما تجربه و سابقه ما حساب نمیشه حقوق ندرایم بیمه نداریم و الان هم سربازی ما حساب نشده است یعنی چی چرا باید من همش دنبال این همه موانع باشم چطوری من پس به زندگی خودم سرو سامان بدم من 33 سالم شده اقایان سرکار های مختلف نمیگذارند ما هم مشغول شویم کی پس وقت و سن ما میرسد من چطوری خرج زندگی رو دربیارم من نه خونه دارم نه ماشین دارم نه هیچ منبع درامد و ولی همه شما مسئولین سالیان ساله دارین الان من چطور ازدواج کنم؟؟؟ چطوری زندگی کنم؟ اقا خودت بیا ببین چه وضعیه اینا به ما ظلم میکنن.... این مملکت چه وضعی هست که من خانوادم شش نفر باهم یک 200 میلیون پول نداریم یک خانواده 6 نفره یک نفر شغل نداره یک نفر استخدام نیست یک خانواده 6 نفریم یک خونه نداریم این وضع ماست انوفت شماها دارین هر روز برای شکم و راحتی خودتون و زندگی و رفاه بچه و زن خودتت و خوشی هاتون تفریحاتتون برنامه هایی میریزین که من باید به حق در اون جایگاه های مدیریتی که شماها هستین میبودم
چرا سربازی را و چطور تامین اجتماعی این را سابقه حساب نمیکند که ما حداقل 2 سال سابقه داشته باشم چطوری پس ما کار کنیم از جایی باید شروع بشه چرا مانع میشن چرا مسئولین نمیگذارند بابا؟؟؟من دکترا خوندم سربازی رفتم 24 ماه کامل و تازه یک سال هم برایشان طرح کار کردم کل زندگیم و سنو سالم رفته هر جایی مراجعه میکنم برای شغل و کار و تخصص و سازمان و اداره دانشگاه های رشته خودم میگن کار ندارم جا نداریم نیست و تازه خیلی جاهام میگن تو سابقه نداری هیچی نمیشه کرد هر جایی میرم این چه وضعی هست بابا ما درس خوندیم درس ما تجربه و سابقه ما حساب نمیشه حقوق ندرایم بیمه نداریم و الان هم سربازی ما حساب نشده است یعنی چی چرا باید من همش دنبال این همه موانع باشم چطوری من پس به زندگی خودم سرو سامان بدم من 33 سالم شده اقایان سرکار های مختلف نمیگذارند ما هم مشغول شویم کی پس وقت و سن ما میرسد من چطوری خرج زندگی رو دربیارم من نه خونه دارم نه ماشین دارم نه هیچ منبع درامد و ولی همه شما مسئولین سالیان ساله دارین الان من چطور ازدواج کنم؟؟؟ چطوری زندگی کنم؟ اقا خودت بیا ببین چه وضعیه اینا به ما ظلم میکنن.... این مملکت چه وضعی هست که من خانوادم شش نفر باهم یک 200 میلیون پول نداریم یک خانواده 6 نفره یک نفر شغل نداره یک نفر استخدام نیست یک خانواده 6 نفریم یک خونه نداریم این وضع ماست انوفت شماها دارین هر روز برای شکم و راحتی خودتون و زندگی و رفاه بچه و زن خودتت و خوشی هاتون تفریحاتتون برنامه هایی میریزین که من باید به حق در اون جایگاه های مدیریتی که شماها هستین میبودم
چرا سازمان تامین اجتماعی قانون کار در مناطق جنگی رو برای بازنشستگان ومستمری بگیران بدبخت تامین اجتماعی اجرایی نمی کنه 8سال در مناطق جنگی در بدترین شرایط با کمترین حقوق کارگری کردیم اجرای این قانون حق ماست برای شاغلین مناطق جنگی که 8ساله سال نبودن اجرایی شده اما برای بازنشستگان ومستمری بگیران که 8سال جنگ تحمیلی در در اون مناطق بودند اجرایی نشده
نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید